Struktura właścicielska

Wszystkie akcje spółki należą do gminy Police - 53278 akcji imiennych o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 96,00 zł.

Majątek firmy (wartości netto)

Grunty 500 648,08 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  i wodnej 9 251 935,05 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 5 866 570,40 zł
Inne środki trwałe 3 699,67 zł
Wartości niematerialne i prawne 184 735,23 zł
Ogółem wartość majątku 15 807 588,43 zł

Wysokość kapitału

Wysokość kapitału zakładowego 5 114 688,00 zł
Wysokość kapitału zapasowego 9 850 898,30 zł
Wysokość kapitału z aktualizacji i wyceny 2 920 036,01 zł