PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
W POLICACH UL. BANKOWA 18

ogłasza
przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
na Roboty Budowlane pn.:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. ENERGETYKÓW 1 W POLICACH.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne na:
www.pecpolice.pl

Oferty należy składać w terminie do 30.07.2018 roku do godz. 1030 . Dla ofert przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera bądź posłańca liczy się termin ich dostarczenia na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
Otwarcie ofert w dniu 30.07.2018 roku o godz. 11°° w pokoju nr 105 w siedzibie PEC S.A. w Policach, ul. Bankowa 18, piętro I.

Załączniki:

SIWZ--zaczniki-12_07_2018-1.pdf

Str_tytuowa_EELBO_ST.pdf

IE-PV-PEC-11.05.2018-v1-rh.pdf

IE-POLICE_PRZEDMIAR_V2.pdf

IE1.pdf

IE2.pdf

IE3.pdf

IE4.pdf

IE5.pdf

IE6.pdf

IE7.pdf

IE8.pdf

IE9.pdf

IE10.pdf

IE11.pdf

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

                       W POLICACH UL.BANKOWA 18

                                                                

informuje, że postepowanie przetargowe na:

Budowę sieci cieplnej 2xDn65 z trzema przyłączami cieplnymi 2xDn25 z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ul. J. Korczaka, dz. nr 2087/12, 29, 3335/9 dr, 3335/7, 3335/6, 3335/5 w Policach, obręb Police 0016, o łacznej długości 180 metrów".”

wygrała Firma :

                   Izoterma” S.C. Bogumiła Szwajlik, Dymitr Szwajlik

                           ul. Ofiar Oświęcimia 8/17, 71-537 Szczecin

 

Police 12.07.2018r

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

                       W POLICACH UL.BANKOWA 18

                                                                

informuje, że postepowanie przetargowe na:

Budowę dwóch przyłączy cieplnych w technologii rur preizolowanych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 26-go Kwietnia 16, 24 w Policach, dz. nr 3330, 3328/22, obręb Police 0016, o długościach ok. 14 m oraz ok. 64 m i średnicach 2x Dn 40 oraz 2x Dn 50”

wygrała Firma :

                   Izoterma” S.C. Bogumiła Szwajlik, Dymitr Szwajlik

                           ul. Ofiar Oświęcimia 8/17, 71-537 Szczecin

Police, dnia 28.06.2018r.