PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

W POLICACH UL. BANKOWA 18

  ogłasza

     przetarg nieograniczony na:

„Budowę węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 26-go Kwietnia 24 w Policach,  dz. nr 3330, obręb Police 0016”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  siedzibie PEC S.A. w Policach, ul. Bankowa 18 pok. 104 A lub 105, tel. 91 317 07 40, fax 91 317 60 58. Oferty należy składać do dnia 24.08.2018r. do godz. 9°° w pokoju nr 105, otwarcie ofert w dniu 24.08.2018r. o godz. 10°° w pokoju nr 102 w siedzibie PEC S.A. w Policach.

 Zamawiający nie stosuje ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” w ogłoszonym postępowaniu przetargowym i prowadzić je będzie zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC S.A. w Policach.

Poniżej plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na budowę instalcji fotowoltaicznej

Informacja o najkorzystniejszej ofercie