Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach uprzejmie informuje,
że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw (DZ. U. z 2022 r. poz. 1967) dająca możliwość skorzystania z pomocy państwa, między innymi, w zakupie energii cieplnej.

       Z treści tej ustawy wynika, że w Państwa przypadku, aby móc skorzystać
z obniżonej ceny za ciepło i zamówioną moc cieplną w okresie
od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 5 i art. 6 ustawy, do dnia 11 października 2022 r.

       Wzory oświadczeń, o których mowa w ustawie, zostały opublikowane
w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975).

       Składanie oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych .