Ciepło systemowe dba o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było bezpiecznie i ciepło. To pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Ty i Twoja rodzina może­cie czuć się bez­piecz­nie w domu, pracy czy szkole i nie mar­twić się o odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę i ogrze­wa­nie. Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. Jeżeli ważna jest dla Cie­bie eko­lo­gia, to też możesz spać spo­koj­nie – dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to ogrze­wa­nie bez­pieczne dla miasta i pozwala na ograniczenie smogu.

 

 Magazyn Ciepła Systemowego:

 

(Pobierz pdf. IV Kwartał 2019)

 

 

 

 

(Pobierz pdf. III Kwartał 2019)

 

 

(Pobierz pdf. II Kwartał 2019) 

 

 

(Pobierz pdf. I Kwartał 2019)